ವೃತ್ತಿಪರ ತಂಡ

ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ 30 ವರ್ಷಗಳ ಅನುಭವ

ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಪೈಪ್ ಮಾಡುವ ಯಂತ್ರ

+86 15192791573