ವೃತ್ತಿಪರ ತಂಡ

ಮಿಶ್ರಣ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ 15 ವರ್ಷಗಳ ಅನುಭವ

ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಪೈಪ್ ತಯಾರಿಸುವ ಯಂತ್ರ

+86 15192791573