ವೃತ್ತಿಪರ ತಂಡ

ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ 30 ವರ್ಷಗಳ ಅನುಭವ

ಡ್ರೈ ಮಾರ್ಟರ್ ಬ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಸಸ್ಯ

+86 15192791573