ವೃತ್ತಿಪರ ತಂಡ

ಮಿಶ್ರಣ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ 15 ವರ್ಷಗಳ ಅನುಭವ

ಪೂರ್ವಸಿದ್ಧ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮಿಶ್ರಣ ಸಸ್ಯ

+86 15192791573